Medisch-specialistische zorg: ‘Fit for the Future’ als strategie

In Meander Medisch Centrum willen we iedere patiënt passende zorg bieden die aansluit bij ieders specifieke zorgvraag, behoeftes en mogelijkheden. Vanuit de nieuwe meerjarenstrategie ‘Fit for the Future’ hebben we in 2019 gekozen voor een aantal medische speerpunten, die passen bij onze positie als ziekenhuis en de ontwikkelingen in het zorgveld. Zo kunnen wij ook in de toekomst van betekenis zijn, met de patiënt als partner.

Een groot deel van de zorg binnen Meander is spoedgerelateerd. Een derde van de zorg, gemeten in omzet, is zorg voor patiënten die een SEH- of EHH-contact hebben gehad, IC-zorg en zorg rondom bevallingen. Ook in vergelijking met andere ziekenhuizen levert Meander relatief veel spoedzorg. De SEH van Meander is één van de grootste van Nederland.

We werken toe naar gegarandeerde toegang voor noodzakelijke zorg uit de regio. Daarnaast willen we de onnodige instroom beperken en de doorstroom en uitstroom versnellen. Dit vraagt om goede afstemming binnen Meander en samenwerking in de regio (met huisartsen, gemeente en VVT-sector). Goede samenwerking tussen vakgroepen en directe betrokkenheid op de SEH van belangrijke poortspecialismen zorgen voor snellere doorstroom naar het ziekenhuis of uitstroom naar huis. Verdere samenwerking tussen de SEH en HAP beperkt onnodige instroom. Daarnaast is afstemming met de omliggende ziekenhuizen nodig.

Oncologie is en blijft een belangrijk strategisch thema. Patiënten kunnen voor de behandeling van elke soort kanker in Meander terecht. Naast het verder uitbouwen en onderhouden van samenwerkingsverbanden willen we voor de vijf meest voorkomende oncologiesoorten alle behandelmogelijkheden binnen Meander houden.
Bij deze ambitie past de realisatie van een mammacentrum in de vleugel waar voorheen SymforaMeander gehuisvest was. Aan dit mammacentrum worden ook faciliteiten voor een ondersteuningsconsulent gekoppeld. Lees verder in Uitgelicht.

Een belangrijke pijler van de strategie is de groei van de focuskliniekzorg. In 2019 zijn de voorbereidingen gestart voor de bouw van vier operatiekamers en een dagbehandelcentrum. Tevens is de pilot met het platform Medify voor digitale patiëntvoorlichting en digitale voorbereiding op een consult uitgewerkt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van digitale vragenlijsten en voorlichtingsmateriaal door middel van filmpjes. In 2020 start de pilot bij Orthopedie, het opnameplein en de pre-interventie screening bij MDL-patiënten.

5% van alle patiënten in Meander is kwetsbaar en ouder dan 75 jaar Het is een grote uitdaging om kwetsbare ouderen adequate zorg te geven met zo min mogelijk druk op het huis. Ons uitgangspunt hierbij is ‘in huis als het moet, thuis of in de VVT-omgeving als het kan’. Hierbij werken we veel samen met de gemeenten en de VVT-organisaties. Meander wil kwetsbare ouderen een goed gecoördineerde behandeling bieden, zowel binnen het ziekenhuis als in de keten. Hiermee voorkomen we versnippering van zorg.

Wat de zorg voor kwetsbare ouderen betreft, streeft Meander naar het voorkomen van SEH-bezoeken en opnames en indien een opname toch noodzakelijk is, dat deze kortdurend is. Voor kwetsbare ouderen die opgenomen moeten worden met een fractuur, openen we in 2020 een geriatrische trauma unit (GTU). De GTU biedt multidisciplinaire specialistische zorg met als doel dat patiënten minder complicaties opdoen (zoals vallen, ondervoeding, verwardheid), een verbeterde kwaliteit van leven ervaren en korter opgenomen worden. Ook willen we hiermee bereiken dat heropnames niet nodig zijn en dat de tevredenheid van de patiënt en medewerkers toeneemt.

Ongeveer 15% van de patiënten in Meander heeft een chronische aandoening. De zorg aan deze groep willen we zo dicht mogelijk bij de patiënt bieden. Daarvoor is het essentieel om een impuls te geven aan de ontwikkeling en implementatie van e-health. Met de inzet van e-coaches willen we de kwaliteit van leven van de chronische patiënt verhogen en het aantal herhaalconsulten of opnames verminderen. In 2019 is het verbeterplan voor patiënten met de chronische ziekten COPD en IBD opgesteld. Begin 2020 moet duidelijk worden of een pilot haalbaar is.

Het Topklinisch Zorgregister van de STZ is een overzicht van topklinische functies van STZ-ziekenhuizen. Meander heeft een aantal zorggebieden waarop het ziekenhuis op dit moment een bovenregionale functie vervult en dat daarmee in aanmerking komt voor het STZ Topklinisch Zorgregister. In 2019 staan we in het register met zes expertisecentra:

  • Laryngologie (specialisme: KNO) nieuw in 2019
  • Diafragmachirurgie (specialisme: Heelkunde) nieuw in 2019
  • Trombotische Trombocytopenische Purpera (TTP) (specialisme: Hematologie)
  • Radionucliden behandeling bij botmetastasen (specialisme: Nucleaire Geneeskunde)
  • Vasculitis (specialismen: Interne Geneeskunde, Longgeneeskunde, KNO, Dermatologie, Neurologie en Reumatologie)
  • Bekkenbodemproblematiek en (robot)chirurgie (specialismen: Gynaecologie, Chirurgie, MDL en Urologie)

“Meander Medisch Centrum is er voor inwoners van de regio Amersfoort en voor specifieke behandelingen voor mensen buiten deze regio. Door hen willen we worden gezien als partner in gezondheid. Daarbij gaat het om behandeling en herstel, maar ook om gezond blijven, preventie en bevordering van een gezonde leefstijl. Met de medische speerpunten die we in 2019 hebben gekozen, zijn wij Fit for the Future.”

Frank de Reij, voorzitter Raad van Bestuur Meander Medisch Centrum

Uitgelicht: mammacentrum

In het najaar van 2019 zijn de voorbereidingen gestart voor een kliniek voor vrouwen met borstkanker of een aandoening aan hun borst. Naar verwachting wordt het centrum in 2021 in gebruik genomen. Patiënten worden betrokken bij de totstandkoming van het mammacentrum. In het centrum worden vrouwen onderzocht en krijgen ze doorgaans binnen een dag de diagnose. Alle specialismen die betrokken zijn bij de behandeling van borstkanker zitten in dit centrum bij elkaar. Nu zijn deze specialismen nog verspreid over het ziekenhuis, waardoor patiënten steeds naar de verschillende afdelingen moeten gaan.

“In het mammacentrum is ook veel aandacht voor ondersteunende, niet-medische zorg.”

Chirurg-oncoloog Ernst Schoenmaeckers