Bestuur en toezicht

Voor de Raad van Bestuur en het bestuur van het MSB is samenwerking essentieel. In het tweewekelijkse Bestuurlijk Overleg van Raad van Bestuur en bestuur van de Medische Staf vindt besluitvorming plaats over strategische, ziekenhuisbrede onderwerpen. Ook Raad van Bestuur en Raad van Toezicht werken intensief samen, ieder vanuit verschillende rollen en verantwoordelijkheden met als doel continuïteit van zorg op langere termijn.

Onderwerpen 2019

De Raad van Bestuur neemt alle besluiten in het Bestuurlijk Overleg (BO) samen met de voorzitter en vicevoorzitter van het MSB (duaal management). Sommige onderwerpen worden ter besluitvorming of ter informatie voorgelegd aan de Raad van Toezicht. De volgende onderwerpen stonden bij Raad van Bestuur en Raad van Toezicht op de agenda.

STRATEGIE

Strategie Fit for the Future

Een helder zorgportfolio is noodzakelijk om herkenbaar te worden, te zijn en te blijven voor onze potentiële partners en verwijzers, patiënten en zorgverzekeraars. Ook is het essentieel bij het verdelen van schaarse middelen als geld en personeel. Het verkrijgen van een helder beeld over het eigen portfolio is randvoorwaarde om te komen tot profielkeuzes en tot vruchtbare samenwerkingsverbanden op regionaal en landelijk niveau. Samen met het MSB/VMS hebben we daarom in 2018 aan een externe partij (Gupta) gevraagd een brede analyse te maken van het huidige aanbod van Meander en het benodigde regionale zorgaanbod in de toekomst. Deze analyse is de input geweest om te komen tot keuzes voor een periode van 3-5 jaar. Deze strategische keuzes zijn verwoord in het rapport ‘Meander als partner in gezondheid, op weg naar de toekomst – Fit for the Future’. De Raad van Toezicht heeft als klankbord actief meegedacht in dit proces. Begin 2019 keurde de Raad van Toezicht het rapport goed. Meer informatie >.

Geriatrische Trauma Unit

In het kader van de meerjarenstrategie is besloten een Geriatrische Trauma Unit in te richten. 

Mammacentrum

In 2019 is besloten om in Meander een mammacentrum op te richten voor de behandeling van vrouwen met borstkanker. Het centrum brengt alle zorg voor deze groep patiënten bij elkaar. Het nieuwe mammacentrum zal zich onderscheiden door de aandacht en mogelijkheden voor ondersteunende zorg voor deze patiëntengroep. Meer informatie >

Besluit Bouw OK’s

Als gevolg van de afbouw van de OK programma’s in Baarn is in juni 2019 besloten om het OK centrum aan de Maatweg in Amersfoort uit te breiden.

Strategische samenwerking

In lijn met de Meander Koers 2020 was er in 2019 voortdurend aandacht voor samenwerking met de partners RAKU, St Jansdal en Tergooi. Meer informatie >

KWALITEIT EN PATIËNTENZORG

STZ-visitatie

De vereniging van topklinische ziekenhuizen (STZ) heeft eind 2019 het lidmaatschap van Meander verlengd met vijf jaar zonder voorwaarden of zwaarwegende adviezen.

Kwaliteit

De Raad van Toezicht volgt de resultaten en ontwikkelingen via de auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid. Meer informatie >

Vaststellen klantbeloften

In 2019 introduceerde Meander vier klantbeloften die leidend zijn voor de inrichting van de zorg en omgang met patiënten: oprechte aandacht, echt contact, persoonlijke keuzes en samenwerking. Gedurende 2019 zijn de klantbeloften geïntroduceerd en gecommuniceerd.

Overdracht SymforaMeander Centrum voor Psychiatrie

De Raad van Toezicht keurde de overdracht goed van de taken en werkzaamheden van SymforaMeander aan GGz Centraal. Hiermee wordt de gezamenlijke vennootschap van Meander Medisch Centrum en GGz Centraal beëindigd.

Drukcabine voor hyperbare zuurstoftherapie

Vanaf mei 2019 beschikt Meander over een speciale drukcabine voor behandeling van onder andere complexe wonden door middel van hyperbare zuurstoftherapie. Het expertisecentrum voor wondgenezing Meander Da Vinci breidde met deze therapie het aanbod van behandelmogelijkheden op locatie Meander uit. De behandelruimte in Meander biedt plaats aan zestien zittende patiënten en is daarmee de grootste in Nederland binnen de muren van een ziekenhuis.

Lioe-Ting Dijkhorst-Oei, voorzitter MSB Midden-Nederland, internist-vasculair geneeskundige

PERSONEEL EN ORGANISATIEONTWIKKELINGEN

Iedereen VIP

Meander heeft aandacht voor de gezondheid en ontwikkeling van onze professionals. In 2019 is het Iedereen VIP-programma ontwikkeld.

ZIS/EPD

In 2019 is de realisatie van het Meander multi-vendor EPD voortgezet. De Raad van Toezicht is in 2019 nauw betrokken bij de voortgang van dit traject.

Functiedifferentiatie

In 2019 is besloten om per 1 januari 2020 te starten met de invoering van de nieuwe functies van verpleegkundige en regieverpleegkundige in de kliniek en op de SOU. Uitzondering hierop zijn de afdelingen B5 en C7 en de AZN. Vanaf 2020 groeit elke verpleegafdeling naar een functiemix op maat op basis van zorgzwaarte en complexiteit. Minimaal 30% van de formatie zal bestaan uit regieverpleegkundigen. Aan de functie van regieverpleegkundige wordt een aantal voorwaarden gesteld met betrekking tot arbeidsduur, aanwezigheid in de reguliere diensten, takenuren en scholing. Voor alle betrokken algemeen en senior verpleegkundige is een passende functie beschikbaar.

Transferafdeling leerwerkplaats

De afdeling B7 is in 2019 in gebruik genomen als transferafdeling. Op deze verpleegafdeling verblijven patiënten in afwachting van een plaatsing in een VVT-instelling of ontslag naar huis met thuiszorg. Omdat deze patiënten minder intensieve zorg nodig hebben, is B7 tevens een leerwerkplaats voor verpleegkundige zij-instromers. De Raad van Toezicht heeft ingestemd met deze herbestemming van B7.

Herindeling kliniek

In 2019 zijn voorbereidingen gestart om tot een herindeling van de verpleegafdelingen in de kliniek te komen. In het voorjaar van 2020 zal de herindeling worden doorgevoerd.

Rookvrij ziekenhuis

Besloten is om per 1 augustus 2019 de gebouwen en terreinen in Amersfoort en Baarn volledig rookvrij te maken. Om overlast aan de openbare weg te voorkomen, worden twee rookplekken gerealiseerd in de groenstrook aan de Maatweg (Amersfoort).

Green Deal Zorg II

In mei 2019 heeft Meander de Green Deal Zorg II  met de gemeente Amersfoort getekend.

Verkoop locatie Soest

De Raad van Toezicht heeft in februari goedkeuring verleend voor de verkoop van locatie Soest. Meander huurt de locatie van de koper en houdt hier een prikpost.

TOEZICHT

Governance Code Zorg

In 2019 is het functioneren van de Raad van Bestuur getoetst, evenals het functioneren van de Raad van Toezicht als toezichthouder. Mogelijke belangenverstrengeling van de leden wordt nauwlettend in het oog gehouden. Bij de toetsing is de nieuwe Governance Code Zorg leidend. Deze code is volledig geïmplementeerd. In het kader van de Governance Code keurde de Raad van Toezicht de procuratieregeling en het treasurystatuut goed.

Stakeholders

De nieuwe Governance Code heeft geleid tot het versterken van de relaties met relevante organisaties. In september 2019 werd de jaarlijkse bijeenkomst met stakeholders gehouden. Een brede groep (keten)partners uit de regio, overheid, banken, verzekeraars, medisch specialisten en management van Meander was aanwezig tijdens de bijeenkomst in de Foyer. Naast een toelichting op de nieuwe strategie Fit for the Future was er de gelegenheid om deel te nemen aan een rondleiding langs innovaties binnen Meander.

Wisseling Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht besloot dat de heer G.P. (Gert) Westert mevrouw W.E.M. (Ellen) Peper per 1 januari 2020 zal opvolgen als voorzitter van de Raad van Toezicht en dat er een nieuw lid Raad van Toezicht zal worden geworven. Mevrouw Peper stopt na acht jaar per 1 januari 2020 als voorzitter Raad van Toezicht van Meander. Het nieuwe lid Raad van Toezicht is de heer M.A. (Marc) van Aart. De Raad van Toezicht benoemt mevrouw A.S. (Astrid) Posthouwer per 15 oktober 2019 als lid Raad van Bestuur van Meander.

Raad van Bestuur

Voor de bezoldiging van de leden Raad van Bestuur wordt het beloningsbeleid van de Nederlandse Vereniging van Bestuurders in de Zorg gevolgd. Ook handelt Meander binnen de kaders van de Wet NormeringTopinkomens (WNT).

Samenstelling Raad van Bestuur

In 2019 kende Meander een tweehoofdige Raad van Bestuur: voorzitter de heer F.P. (Frank) de Reij en lid mevrouw H.M. (Hilde) Dijstelbloem. Per 1 juli 2019 is afscheid genomen van mevrouw Dijstelbloem. Op 15 oktober 2019 is mevrouw A.S. (Astrid) Posthouwer gestart als lid Raad van Bestuur.

Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties
De heer drs. ir. F.P. (Frank) de Reij Voorzitter Raad van Bestuur Voorzitter Raad van Toezicht Stichting tandheelkundige zorgverlening
in ’s-HertogenboschLid Raad van Commissarissen HappyNurse Thuiszorg in Den Haag
Mevrouw dr. H.M. (Hilde) Dijstelbloem Lid Raad van Bestuur (tot 1 juli 2019)
Mevrouw drs. A.S. (Astrid) Posthouwer Lid Raad van Bestuur (per 15 oktober 2019)

Raad van Toezicht

Op de agenda van de Raad van Toezicht staan als vaste punten de kwaliteit van zorg, organisatie en strategie, financiën, informatieveiligheid en risicomanagement.

De Raad van Toezicht had in 2019 inzicht in de declaraties door en ten behoeve van de Raad van Bestuur, te weten de door hen ingediende declaraties, de creditcardoverzichten en de direct door Meander betaalde facturen met betrekking tot de leden Raad van Bestuur.

Voor de bezoldiging van de leden Raad van Toezicht wordt de regelgeving van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) aangehouden.

Samenstelling Raad van Toezicht 2019
prof. dr. G.P. (Gert) Westert
drs. J. (Janine) van Diggelen
drs. J. (Jan) Schaart MHA, vicevoorzitter
R. (Ronald) Sijberden RA RC
drs. W.E.M. (Ellen) Peper, voorzitter

Samenstelling Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht werd in 2019 gevormd door vijf personen. Zij hebben brede ervaring in het bedrijfsleven en in de gezondheidszorg en beschikken over relevante netwerken.

De Raad van Toezicht is in 2019 zes keer bijeengekomen in voltallige aanwezigheid. De Raad van Toezicht nam deel aan diverse formele en informele bijeenkomsten, waaronder twee werkbezoeken, om indrukken op te doen over de zorgverlening en de cultuur in de organisatie. Er zijn vijf reguliere vergaderingen geweest en een extra vergadering met als onderwerp de evaluatie van het eigen functioneren van de Raad van Toezicht. Naast de eigen vergaderingen waren er de jaarlijkse ontmoetingen met de Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en het MSB.

Binnen de Raad van Toezicht zijn drie commissies actief. De auditcommissie voor Financiën & Vastgoed en de auditcommissie voor Kwaliteit & Veiligheid vergaderen structureel en brengen verslag uit aan de gehele Raad. Deze commissies zijn respectievelijk vier keer en twee keer bijeen geweest. Twee keer per jaar komt de Remuneratiecommissie bijeen voor het voeren van de jaargesprekken met de individuele bestuurders.

De Raad van Toezicht is ook in 2019 in staat gebleken om op een constructieve wijze haar toezichthoudende rol te vervullen. De afstemming met de Raad van Bestuur en andere gremia kenmerkte zich door een open en oplossingsgerichte dialoog. Dit maakte het mogelijk om in het verslagjaar, na inwinnen van gedegen advies en eigen oordeelsvorming, in te stemmen met een aantal belangrijke voorstellen van de Raad van Bestuur (zie verder bij ‘Onderwerpen’).