Cliëntenraad

De Cliëntenraad van Meander Medisch Centrum is in 2019 goed in staat geweest om zijn medezeggenschapsrol te vervullen en dat is in het jaargesprek met de Inspectie Gezondheid en Jeugdzorg (IGJ) kenbaar gemaakt. Medezeggenschap voor cliënten/patiënten is wettelijk geregeld in de WMCZ, de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Op 1 juli 2020 treedt de nieuwe Wmcz in werking. De Cliëntenraad heeft zich in 2019 verdiept in de nieuwe wet.

 • Begroting 2019: De Cliëntenraad heeft een positief advies gegeven op de voorgestelde begroting 2019. Dat is gedaan op basis van de door de Raad van Bestuur verstrekte informatie en aan de hand van de nadere toelichting op onze vragen hierover.
 • Strategisch beleid: De Cliëntenraad heeft een adviesaanvraag ontvangen over het nieuw in te voeren strategiebeleid 2020-2025: ‘Fit for the Future – Meander Partner in gezondheid’. Na een uitvoerige presentatie en na beantwoording van onze vragen heeft de Cliëntenraad een advies uitgebracht over de nieuwe strategie en daarbij enkele aandachtspunten meegegeven.
 • Rookbeleid: De Cliëntenraad heeft een adviesaanvraag ontvangen over het in te stellen nieuwe rookbeleid met als titel ‘Rookvrij Meander’. De Cliëntenraad ondersteunt dit initiatief en heeft hierop positief geadviseerd, aangevuld met enkele aanbevelingen en aandachtspunten.Het rookbeleid ‘Rookvrij Meander’ is met ingang van 1 augustus 2019 ingevoerd.
 • Parkeerbeleid: Door de invoering van de AVG kon de huidige werkwijze voor uitgifte van maandkaarten voor parkeergarage niet meer gehandhaafd blijven. De Cliëntenraad hierover met de Raad van Bestuur gesproken, alternatieven voorgesteld en een schriftelijk advies uitgebracht. De Raad van Bestuur heeft toegezegd een eventuele prijsverhoging voor patiënten zo beperkt mogelijk te houden.
 • Samenstelling Raad van Bestuur: In verband met het vertrek van Hilde Dijstelbloem heeft de Raad van Toezicht een profielschets opgesteld voor de werving van een nieuw lid Raad van Bestuur. De Cliëntenraad kon zich vinden in deze profielschets. Een afvaardiging van de Cliëntenraad heeft een gesprek gevoerd met de door de Raad van Toezicht voorgestelde kandidaat en heeft een positief advies gegeven op de voorgenomen benoeming.
 • Samenstelling Raad van Toezicht: De Raad van Toezicht heeft een nieuw profiel opgesteld voor de werving van een nieuw lid. In het overleg met de Raad van Bestuur heeft de Cliëntenraad geadviseerd om in dit profiel specifiek een brede ICT-kennis op te nemen.
 • In het derde kwartaal ontving de Cliëntenraad ter advisering de Kaderbrief 2020/2021. Nadat dit document uitgebreid is besproken in de werkgroep, heeft de raad aan de RvB vragen, opmerkingen en zorgpunten gestuurd. Dit betrof onder meer het beleid rondom kwetsbare ouderen. De vragen en zorgen zijn voldoende verduidelijkt tijdens het daarop volgende overleg met de Raad van Bestuur.
 • CAO-acties: Op 20 november 2019 vonden er landelijke CAO-acties in ziekenhuizen plaats. Ook een groot aantal medewerkers van Meander deden hieraan mee. Er was een draaiboek opgesteld om op deze dag zondagdiensten te draaien. Spoedzorg en oncologie vonden gewoon doorgang. De Cliëntenraad gaf vooraf aan zich zorgen te maken over de consequenties voor de patiënt en de zorgverlening. Mede door de goede communicatie in- en extern waren er geen incidenten.
 • De Cliëntenraad is geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen binnen de kliniek en ontving hierover een adviesaanvraag. Daarbij heeft de raad bekeken of de herindeling gevolgen heeft voor patiënten en in hoeverre er vanuit cliëntperspectief problemen zijn te voorzien. Dit bleek niet het geval en daarop heeft de Cliëntenraad laten weten geen bezwaren te hebben tegen de doorvoering van de herindeling.

Naast adviesrecht heeft de Cliëntenraad informatierecht om zijn taak zo goed mogelijk uit te voeren. In 2019 heeft de raad zich over verschillende onderwerpen laten informeren:

 • Patiëntenparticipatie: Dit zien we als zeer wenselijk en noodzakelijk; daarom juicht de Cliëntenraad het toe dat het beleid op dit gebied verder wordt doorgevoerd.
 • Ethiek: De Cliëntenraad is geïnformeerd over een vernieuwde ethische code. De missie van Meander: ‘Uw partner in gezondheid’ dient wat ons betreft als moreel kompas in ethische kwesties.
 • De Cliëntenraad heeft zich laten informeren over het beleid rond informatieveiligheid en privacy. De Cliëntenraad heeft vragen gesteld over hoe het beleid wordt vertaald naar praktisch handelen, zoals informatie bij de informatiebalie over opgenomen patiënten.
 • Huisvesting: De Raad van Bestuur heeft ons geïnformeerd over het besluit om de ruimte in het vrijgekomen SMCvP-gebouw aan de Maatweg te verbouwen tot een nieuwe kliniek, het mammacentrum.
 • Keurmerken
 • Functiedifferentiatie
 • Project klantbeloften: om de effecten hiervan te meten, worden patiënten bevraagd. De Cliëntenraad dringt er op aan om hierbij eenvoudig en helder taalgebruik in te zetten.
 • Toegangstijden: De Cliëntenraad volgt kritisch de stand van zaken rond de toegangstijden, oftewel de benodigde tijd tot de 1e afspraak.
 • De Cliëntenraad is geïnformeerd over de psychiatrie in Meander.
 • Zorginkoop: De Raad van Bestuur heeft de Cliëntenraad geïnformeerd over het onderhandelingsproces met de zorgverzekeraars.
 • In januari 2019 heeft het NIAZ officieel de nieuwe accreditatie voor de komende 4 jaar overhandigd. Een afvaardiging van de Cliëntenraad was aanwezig bij een korte feestelijke bijeenkomst waarin de Raad van Bestuur alle medewerkers complimenteerde met het behaalde resultaat.
 • Op 22 juni organiseerde Meander een publieksdag in het kader van ‘5 jaar aan de Maatweg’. Ook de Cliëntenraad was deze dag vertegenwoordigd.
 • Op 19 juni is afscheid genomen van Hilde Dijstelbloem, lid Raad van Bestuur.
 • In het kader van scholing hebben twee leden de studiedag ‘Ethiek in de Cliëntenraad’ bijgewoond.
 • De Cliëntenraad heeft in 2019 elke maand een vergadering gehouden, waarbij tevens overleg heeft plaatsgevonden met de Raad van Bestuur.
 • Begin 2019 heeft de Cliëntenraad gesproken met de Raad van Toezicht. De Cliëntenraad heeft de Raad van Toezicht geïnformeerd over onderwerpen die volgens onze raad extra aandacht behoeven. De Cliëntenraad is verheugd met dit constructieve overleg en heeft zijn vertrouwen uitgesproken in het onderlinge contact en dialoog met de Raad van Toezicht.
 • Op 1 april hebben de jaarlijkse gesprekken plaatsgevonden met de Medische Staf en met de Ondernemingsraad. In deze gesprekken informeren partijen elkaar over de werkzaamheden en standpunten.
 • Er is gesproken met de auditcommissie Raad van Toezicht ‘Kwaliteit en Veiligheid’. Hierin is de afspraak gemaakt elkaar regelmatig te spreken.
 • Een delegatie heeft een informatief gesprek gevoerd met de Regiegroep Verpleegkundige Kwaliteit.
 • De voorzitter heeft een gesprek gevoerd met de IGJ (Inspectie Gezondheid en Jeugdzorg) over het digitaliseringsbeleid in Meander. Dit gesprek vond plaats op initiatief van de IGJ.
 • De Cliëntenraad heeft zich na intern beraad uitgesproken over een in te stellen nieuwe vergaderstructuur, waarbij het uitgangspunt is om 1x per 2 maanden een Overlegvergadering met de RvB te laten plaatsvinden in plaats van maandelijks. De nieuwe afspraken worden vastgelegd in een document, waarin wordt opgenomen dat de nieuwe structuur na een half jaar zal worden geëvalueerd. De raad heeft tevens besloten om geen zomerstop door te voeren.

Eind maart heeft de Cliëntenraad extra tijd vrijgemaakt voor een interne bijeenkomst, waarin op een informele wijze kon worden gereflecteerd op eigen functioneren. Daarnaast hebben we met elkaar van gedachten gewisseld over de invulling van het toekomstig functioneren van de raad. De eerder geformuleerde speerpunten (vaste thema’s ‘Beperkte Gezondheidsvaardigheden’ en ‘Digitalisering’) zijn nog eens uitgebreid tegen het licht gehouden. De conclusie was dat de Cliëntenraad deze speerpunten onveranderd wil doorzetten, waarbij chronische zorg en zorg thuis aan ‘Digitalisering’ zijn toegevoegd.

“Onze medezeggenschapsrol hebben we in 2019 goed vorm kunnen geven. Op vaste tijden zitten we met de Raad van Bestuur om tafel om ons te laten informeren over onderwerpen die voor alle patiënten van belang zijn. We geven advies over complexe zaken als de begroting en strategie, maar ook over de wat meer herkenbare thema’s als het rookvrije ziekenhuis, parkeren en privacy.”

Walter van der Ploeg, voorzitter Cliëntenraad

De Cliëntenraad van Meander Medisch Centrum in 2019.
Nadere kennismaking > lees meer

Uitgelicht: beperkte gezondheidsvaardigheden

In 2019 heeft de Cliëntenraad extra aandacht besteed aan het thema ‘Beperkte gezondheidsvaardigheden’. In het voor- en najaar organiseerden we lunchlezingen voor medewerkers. Sprekers waren Jany Rademakers (Nivel) en Majorie de Been (Pharos en Alliantie Gezondheidsvaardigheden). Onder de aanwezigen was er veel vraag naar handvatten om laaggeletterdheid te herkennen en behoefte aan tips om deze patiënten te helpen. Op 19 november hebben we een symposium over dit onderwerp gehouden. Daarbij werd ook de Inspiratieprijs 2019 uitgereikt. Dit ging naar een project voor ‘meer bewegen’ in het ziekenhuis.

> Lees meer over dit symposium