Medewerkers: de beste mensen en de beste teams

In Meander Medisch Centrum hechten we waarde aan een omgeving waar medewerkers zich uitgedaagd voelen en betrokken zijn bij hun werk. Werk waarin ze gestimuleerd worden zich continu te ontwikkelen, samen te werken en de regie te nemen over het eigen werk. Ook bieden we ruimte voor ontwikkeling, opleiding en onderzoek, ten behoeve van goede en innovatieve zorg. Op die manier willen we de best mogelijke teams formeren en een mensgerichte organisatie zijn, waarin mensgerichte zorg voor patiënten centraal staat.

Meander heeft aandacht voor de gezondheid en ontwikkeling van onze professionals. Want als zij lekker in hun vel zitten, hebben ze meer plezier, kunnen ze tegen een stootje en krijgen ze energie van wat ze doen. Op het werk en thuis. Het gaat erom dat onze professionals nu en in de toekomst duurzaam inzetbaar blijven. Als collega, als partner, als ouder, als vriend(in)… als mens. Want iedereen verdient het om lekker in zijn vel te zitten! Daarom heeft Meander in 2019 het Iedereen VIP programma ontwikkeld.

Het Iedereen VIP programma besteedt elk jaar aandacht aan twee tot vier actuele thema’s. Dit doen we door middel van lezingen, verdiepende workshops, ludieke acties en praktische tools voor (team)managers en professionals. Al deze thema’s zijn gericht op het verhogen van de duurzame inzetbaarheid van onze professionals. De actualiteit van de thema’s zijn gebaseerd op de uitkomsten van het MTO, signalen vanuit medewerkers zelf én de Iedereen VIP 0-meting.

In 2019 zijn er acht lezingen en negentien workshops georganiseerd over de thema’s Plezier & Geluk, Omgaan met (over)belasting, Slaap en Werk- en Privé balans. De medewerker staat aan het roer en kiest dus zelf wat hij/zij nodig heeft om (weer) lekker in zijn vel te zitten. Evaluaties van de lezingen en workshops wijzen uit dat de workshops op het gebied van Slaap én Werk & Privé balans een groot succes waren. Deze scoren een 7,5 of hoger. Daarom komen deze workshops in het vaste (opleiding)aanbod voor 2020. Hierdoor hebben nog meer medewerkers toegang tot de workshops.

Voor 2020 staan zes lezingen en vijftien workshops rondom thema’s (fysieke) Vitaliteit én Regie over je eigen leven op de agenda, waaronder een beweegprogramma.

In het jaar 2019 was verzuim in de zorg vaak in het nieuws. Omdat wij een ziekenhuis zijn dat er wil zijn op het moment dat het ertoe doet, voor onze patiënten en onze medewerkers, hebben wij halverwege 2019 besloten het verzuimproject te starten. Dit project focust zich op het terugdringen van het verzuimpercentage binnen Meander.

Eén van de acties die in 2019 is uitgerold is de ‘denktank’. Deze denktank bestaat uit een aantal teammanagers die actief willen meedenken over het terugdringen van verzuim. De eerste twee bijeenkomsten zijn een succes geweest. In 2020 zullen we verder gaan met ideeën en acties om het verzuimpercentage naar beneden te krijgen.

HR control is continu in ontwikkeling en door te luisteren naar de behoeften van (team)managers kunnen we hen optimaal faciliteren met P&O data. In 2019 is daarom een start gemaakt met het P&O dashboard. Op dit dashboard is voor iedere (team)manager in één oogopslag duidelijk hoe het staat met het team op het gebied van verzuim, PLB en vacatures. Vanuit het dasboard kan er ingezoomd worden op onderdelen die volgens de (team)manager aandacht nodig hebben. Hiermee maken we P&O data toegankelijker en is het mogelijk om de afdelingsdata te spiegelen aan de rest van de organisatie.

Als aanvulling op het P&O dashboard wordt in 2020 een start gemaakt met voorspellende data. Data gebruiken we anno nu om ons onderbuikgevoel te bevestigen, dan wel te ontkrachten. Bijsturen is vaak niet meer mogelijk, aangezien we data gebruiken van gisteren. Het doel is om het P&O dashboard zo in te richten dat het enerzijds dagelijks inzicht geeft in de cijfers van gisteren en vandaag en anderzijds alvast meedenkt met wat de toekomst ons kan brengen. Daardoor kunnen we makkelijker bijsturen als bijvoorbeeld de jaarlijkse griepgolf zich aandient.

In 2019 hebben ruim veertig (team)managers en medisch managers deelgenomen aan LEAN en Leiderschap, een vervolg op de programma’s Persoonlijk Leiderschap en LEAN in teams, aangeboden in voorgaande jaren.
Doel van LEAN en Leiderschap is dat teammanagers nog beter kunnen meebewegen met een continue stroom aan veranderingen en zichzelf en het team dagelijks kunnen verbeteren.
Het programma bestond uit vier dagdelen met tussentijdse coachingsgesprekken met de externe partij en/of een lid van het Management Team.
Evaluaties door de deelnemers na afloop van de workshops zijn overwegend positief. De verhouding tussen theorie en praktijk en het intervisie-achtige karakter worden als positief beoordeeld.

“Als mensgerichte organisatie hebben we aandacht voor de gezondheid en ontwikkeling van onze professionals. Want als zij lekker in hun vel zitten, hebben ze meer plezier, kunnen ze tegen een stootje en krijgen ze energie van wat ze doen. Daarom heeft Meander in 2019 het Iedereen VIP programma ontwikkeld, met lezingen, workshops, ludieke acties en praktische tools.”

Karin van der Goot, manager P&O

Opleidingen, onderzoek en topklinische zorg

Opleiden en onderzoek dragen bij aan het personeelsbestand dat we graag zien: voldoende medewerkers met de juiste kwalificaties, zoals artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners. Door op te leiden en onderzoek te verrichten, dragen we bij aan de kwaliteit van onze professionals en innovatie van de zorg. Dit alles willen we doen in een veilig en toegankelijk opleidings- en onderzoeksklimaat.

Meander Medisch Centrum is lid van de vereniging van topklinische ziekenhuizen (STZ) die samen werken aan betere patiëntenzorg. STZ-ziekenhuizen onderscheiden zich door steeds de voorhoede te kiezen met opleiding, wetenschappelijk onderzoek en patiëntgerichte topklinische zorg. In 2019 zijn we gevisiteerd en is ons STZ-lidmaatschap met vijf jaar verlengd. We zijn gewaardeerd als een goed algemeen ziekenhuis met een terechte topklinische status. Opvallend is ons uitstekende opleidingsklimaat voor alle zorgfuncties; de hoge output op het gebied van wetenschappelijk onderzoek; de zes door STZ erkende topklinische functies en de algemeen waarneembare topklinische ambitie.

In 2018 is een strategisch opleidingsplan opgesteld voor de periode 2019-2020, in relatie tot de activiteiten gefinancierd via de Subsidie Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg (KiPZ). Het opleidingsplan heeft als strategische thema’s: Patiënt en waardevolle medisch specialistische zorg; Beste teams; Innovatie; Kwaliteit en Veiligheid; Opleiding en Onderzoek; Duaal leiderschap.

Er hebben in 2019 veel opleidingsactiviteiten plaatsgevonden. De volgende hebben een opvallende impuls gegeven aan de kwaliteit van de medewerkers en aan de cultuur en strategische doelstellingen binnen Meander:

Onder de medische opleidingen valt het opleiden van AIOS (arts-assistent in opleiding tot specialist), coassistenten en de docentprofessionalisering van opleiders. Meander heeft in 2019 achttien opleidingen, waarvan veertien RGS erkend en vier niet-RGS erkend. In 2019 zijn er circa 65 fte AIOS in Meander. Daarnaast zijn er 27 huisartsen in opleiding gestart met een stage in Meander.

Het totaal aantal coassistenten voor het studiejaar 2018-2019 is 286, waarvan 96 keuzecoschappen, asas en wetenschappelijke stages en 190 LINK-coassistenten. Het aantal LINK-coassistenten voor het studiejaar 2018-2019 was 100. LINK staat voor Longitudinale INtegratie in de Kliniek. Meander biedt voor alle vijf de LINKs plekken voor coassistenten. Daarnaast waren er 21 studenten Farmacie, Psychologie en Technische Geneeskunde.

In 2019 hebben er in Meander vijf opleidingsvisitaties plaatsgevonden. De opleidingen Dermatologie en KNO (visitaties hebben plaatsgevonden in 2018), Klinische Chemie, MDL en Gynaecologie hebben een hernieuwde erkenning toegekend gekregen voor vijf jaar. De officiële erkenningsbesluiten van de opleidingen Heelkunde en Anesthesiologie zijn nog niet ontvangen in 2019, wel hebben beide visitatiecommissies hun waardering uitgesproken voor de betreffende opleidingen.

57 opleiders, plaatsvervangend opleiders, coassistenten opleiders en leden van de opleidingsgroepen hebben in 2019 deelgenomen aan één of meerdere TtT-trainingen in het kader van docentprofessionalisering.

Naast medische opleidingen biedt Meander medewerkers zorg- en zorggerelateerde opleidingen aan. Ook worden stageplaatsen aangeboden.

In studiejaar 2018-2019 waren er 169 stagiaires verpleegkunde (MBO en HBO), 26 stagiaires doktersassistent en 30 stagiaires helpende. In 2019 waren er 43 medewerkers met een MBO-V diploma die deelnamen aan HBO verpleegkunde, 34 medewerkers die deelnamen aan een verpleegkundige vervolgopleiding, 23 aan een medisch ondersteunende opleiding en 3 aan een opleiding tot verpleegkundig specialist of physician assistant.

In lijn met de ambitie van Meander om het aantal HBO-verpleegkundigen te verhogen, stimuleren we MBO-verpleegkundigen in Meander om deel te nemen aan de verkorte duale leerroute tot HBO-verpleegkundige. Tevens stimuleren we medewerkers in verpleegkundige vervolgopleidingen en medisch ondersteunende opleidingen onder druk van de (dreigende) tekorten op de arbeidsmarkt.

De bedrijfsopleidingen bestaan uit een aanbod dat organisatiebrede thema’s betreft en dat voor diverse medewerkersgroepen in de organisatie bestemd is. In 2019 zijn er scholingen aangeboden op het gebied van Leiderschapsontwikkeling, Veiligheid en Kwaliteit, Reanimatie, Voorbehouden handelingen, Persoonlijke effectiviteit en Automatisering.

Binnen Meander is er ruimte voor klinische (multicenter) trials en (eigen) patiëntgebonden onderzoek. De resultaten hiervan zien we terug in wetenschappelijke publicaties en voordrachten. Het versterken van klinisch wetenschappelijk onderzoek (vaak in samenwerking met anderen) is van belang voor de professionele ontwikkeling van zorgverleners en voor de innovatie van patiëntenzorg.

Het Wetenschapsbureau draagt bij aan het wetenschappelijk klimaat in Meander. Dit bureau biedt ondersteuning aan iedereen die onderzoek wil doen en ondersteuning nodig heeft. Het kan gaan om persoonlijk advies, maar ook om gebruik van informatiesystemen.

In 2019 is met de aanstelling van een nieuwe stafmedewerker Wetenschapsbureau een impuls gegeven aan een betere toetsing van het voorgenomen wetenschappelijk onderzoek aan het wettelijk kader en de mogelijkheden van Meander.

“Bij de hervisitatie door de STZ kregen we een compliment voor de kwaliteit en omvang van ons onderzoek. Veel van dat onderzoek in Meander gebeurt in het kader van opleidingen. En dan hebben we het niet alleen over de coassistenten en arts-assistenten die in Meander aan hun opleiding werken door onderzoek te doen. Ook de verpleegkundigen voeren in het kader van hun opleiding onderzoek uit, zowel op MBO- als HBO-niveau.”

Pieternel Pasker-de Jong, epidemioloog, hoofd wetenschapsbureau Meander Medisch Centrum en hoofdredacteur Wetenschap in Meander

Publicaties

In 2019 zijn 185 wetenschappelijke artikelen gepubliceerd door medewerkers van Meander. Er waren bovendien twee promoties op onderzoek dat in Meander werd uitgevoerd. De lijst met alle publicaties is te vinden in het wetenschappelijk jaarverslag op de website van Meander. Daarnaast organiseerde Meander in maart 2019 weer een wetenschapssymposium, bedoeld voor artsen, arts-onderzoekers, AIOS, huisartsen uit de regio, paramedici en verpleegkundigen. Uit de onderzoeken koos de vakjury het onderzoek van medisch moleculair microbioloog dr. Roel Nijhuis naar de prevalentie van seksueel overdraagbare pathogenen in ingezonden genitale weefselmonsters en hun resistentie tegen behandelingen als winnaar. Het publiek koos de pitch en poster van arts-onderzoeker Emma van der Schans over de lange termijn resultaten van bekkenbodemchirurgie voor gecombineerde verzakking van baarmoeder en darm tot winnaar van de publieksprijs.

Tweemaal per jaar verschijnt het blad Wetenschap in Meander. Ook dit is te vinden op de website van Meander.

Topklinische zorg

Meander Medisch Centrum heeft de expertise en voorzieningen in huis om spoedzorg op hoog niveau aan te bieden. Het ziekenhuis beschikt over comfortabele eenpersoonskamers in het moeder-kindcentrum, een hoogwaardige IC, een efficiënte SEH met 24/7 aanwezigheid van SEH-artsen, high-care neonatologie faciliteiten en een hybride OK. Tevens heeft Meander een level 2 trauma functie.

Meander vervult een bovenregionale, topklinische functie op onder andere het gebied van Radiologie & Nucleaire Geneeskunde, Dialyse en minimaal-invasieve (robot)chirurgie. Onze hoog-complexe specialistische zorg combineren we met wetenschappelijk onderzoek.

In 2019 zijn we verder gegaan met het onderbrengen van de topklinische zorgfuncties in het nieuwe STZ Topklinisch zorgregister.