Medisch Specialistisch Bedrijf

Per 1 januari 2019 is de integratie van de Vereniging Medische Staf (VMS) en MSB Midden Nederland een feit. Alle medisch specialisten, werkzaam in Meander Medisch Centrum, zijn samengebracht in het MSB, dat hiermee zowel de rol van de VMS alsmede de VMSD (Vereniging Medisch Specialisten in Loondienst) op zich neemt.

In 2018 zijn we aan de slag gegaan met het onderbrengen van de topklinische zorgfuncties in het nieuwe STZ Topklinisch zorgregister. Het MSB heeft actief bijgedragen aan het realiseren van de ambities als STZ-ziekenhuis, zoals topklinische zorg en een optimaal opleidings-, onderwijs- en onderzoeksklimaat. De strategische doelstelling om in 2019 tenminste zes topklinische functies onder te brengen in het STZ Topklinisch zorgregister is behaald. Naast de eerder verkregen erkenning voor Trombotische Trombocytopenische Purpera (TTP) zijn in 2019 de volgende topklinische functies in het STZ- zorgregister opgenomen:

  • Radionucliden behandeling bij botmetastasen
  • Diafragmachirurgie
  • Vasculitis
  • Bekkenbodemproblematiek en robotchirurgie
  • Expertisecentrum voor Laryngologie

De topklinische functies zijn erkend voor een periode van drie jaar. Bij de herbeoordeling wordt bepaald of de functie voldoende ontwikkeling heeft doorgemaakt en nog aan alle criteria voldoet.

In 2019 hebben zeventien vakgroepen meegedaan aan het programma voor IFMS/GFMS. De overige vakgroepen van het MSB worden in 2020 ingepland. Daarna worden het programma en de externe ondersteuning geëvalueerd. De ervaringen zijn overwegend positief en betreffen met name de meerwaarde van bespreking van het functioneren van de gehele vakgroep in combinatie met het individueel functioneren in de groep.

In situaties van mogelijk disfunctionerende medisch specialisten grijpt de Medische Staf gezamenlijk met de Raad van Bestuur in aan de hand van het Reglement Mogelijk Disfunctioneren. In 2019 is het reglement op een aantal punten aangepast aan de integratie tussen VMS en MSB. De gezamenlijke verantwoordelijkheid van de individuele specialist, de vakgroep en organisatie voor het functioneren is nadrukkelijk verwoord.

De groep medisch specialisten die is geschoold in het verlenen van peer-support, heeft bij bijna dertig calamiteiten steun gegeven aan collega specialisten. Het ging meestal om één tot drie contactmomenten per incident. De support is laagdrempelig en de betrokkenen ervaren deze als positief. Peer-support heeft bijgedragen aan het snel hervinden van het evenwicht als mens en professional na een incident.

De Medische Staf wil optimaal betrokken zijn bij kwaliteits- en veiligheidsbeleid. Om die reden heeft M. (Mirjam) Schotman, uroloog, per 1 januari 2019 de rol van medisch specialist Kwaliteit en Patiëntveiligheid op zich genomen. Zij heeft in deze hoedanigheid zitting in de stuurgroep Kwaliteit en levert een actieve bijdrage aan de kwaliteitsthema’s in het ziekenhuis gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg.

Het MSB draagt actief bij aan het realiseren van de missie om de samenwerking tussen alle zorgaanbieders te bevorderen, met als doel het verbeteren van de zorg voor patiënten in de regio Eemland. Met de Raad van Bestuur is in 2019 besloten om de samenwerking met de huisartsen in de regio op een andere wijze invulling te geven. Met de betrokken partijen is nagedacht over een vernieuwde strategische samenwerking met een gezamenlijke regioagenda. In 2020 kunnen op basis hiervan concrete samenwerkingsafspraken worden gemaakt. De organisatie van ontmoetingen is ongewijzigd voortgezet, zoals de driedaagse ‘Buiten de lijntjes’ en het jaarlijkse huisartsen-specialistendiner.

”Doordat alle specialisten zijn verenigd in het MSB, kunnen we gezamenlijk de zorg optimaal afstemmen. Doordat we de ontwikkelingen in en om het ziekenhuis nauwgezet volgen, kunnen we goed inspelen op veranderingen en de zorg efficiënt organiseren. Dat geeft slagkracht.”

Lioe-Ting Dijkhorst-Oei, voorzitter MSB Midden Nederland, internist-vasculair geneeskundige

Voor het team dat zorg bij vasculitis biedt, kwam in 2019 de erkenning van het STZ Topklinisch zorgregister.

Samenstelling MSB-Bestuur in 2019
Dr. L.T. (Lioe-Ting) Dijkhorst-Oei, voorzitter, internist-vasculair geneeskundige
G.H.A. (Gerald) Staaks, vicevoorzitter, longarts
Dr. R.D.A. (Robert) Gaasbeek, lid, orthopedisch chirurg
M.M. (Mirte) Malingré, lid, ziekenhuisapotheker
D.D.P. (Daniël) Dijkstra, penningmeester, anesthesioloog
O.A. (Oscar) Groot, secretaris, internist-intensivist

Statutaire naam: Coöperatief MSB Midden Nederland U.A.
Handelsnaam: MSB Midden Nederland.
Naar de website van het MSB Midden-Nederland

Over het MSB

Het MSB Midden Nederland bestaat uit ongeveer 240 medisch specialisten en heeft daarnaast ca. 65 medewerkers in dienst (waaronder fellows, chefs-de clinique, researchpersoneel, sectiesecretaresses en ANIOS).

Coherentie en optimale afstemming van de dienstverlening staan centraal. Het MSB realiseert dit door vanuit gezamenlijkheid te zorgen voor de best denkbare medische zorg, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs en opleiding. Samen met het ziekenhuis werkt het MSB multidisciplinair en gelijkgericht aan een efficiëntere organisatie en aan de verbetering van kwaliteit en doelmatigheid van de zorg, waarbij ingespeeld wordt op ontwikkelingen binnen en buiten het ziekenhuis.