Innovatie met de i van inspiratie

Aan de informatievoorziening in Meander Medisch Centrum stellen we hoge eisen. De basis van onze ICT is hoogwaardig, integer en veilig. Op deze basis bouwen we verder met het digitaliseren van werkprocessen. In 2019 is veel gebeurd op het gebied van digitale innovatie in Meander. We ontwikkelen voortdurend nieuwe digitale diensten. Direct of indirect komen die ten goede aan de zorg voor onze patiënten. Zo bieden we ICT met waarde.

Het ICT-fundament bestaat uit de centrale ICT-infrastructuur van Meander met daarin het netwerk, de dataopslag, servers en de werkplekken en een basisset informatievoorzieningen. Het ziekenhuis is afhankelijk van deze infrastructuur. Daarom moet deze goed functioneren en is de continuïteit belangrijk. Eind 2018 is de vervanging gestart van het eerste ICT-fundament. Deze vervanging loopt over meerdere jaren en wordt uitgevoerd volgens een meerjaren businesscase en programmaplan. In 2019 is het nieuwe ICT-Fundament Software Defined Data Center met servers en opslag in gebruik genomen. Ook is in 2019 een aantal vernieuwingen in het draadloos en vast netwerk doorgevoerd. Het netwerk is daardoor nog beter beschikbaar. In 2019 hebben we werk gemaakt van de nieuwe digitale werkplek. Veel fysieke pc’s zijn vervangen en het werkplek operating system is gewijzigd. Ook is in 2019 een aantal kleinere projecten binnen het ICT-fundament doorgevoerd.

Meander wil ‘in control’ zijn en blijven als het gaat om ICT. Dat willen we kunnen aantonen. We treffen voortdurend maatregelen om dit te bereiken. Het is geen doel op zich om aan alle audits te voldoen. Vanuit onze ambitie willen we als vanzelf aan de normen voldoen. In 2019 heeft Meander de eerste fundamenten van een Information Security Management System (ISMS) verstevigd. Als een van de benoemde onderwerpen uit de ICT-veiligheidsplanning is in 2019 een (externe) NEN7510 audit uitgevoerd. Hierin zijn geen kritische bevindingen geconstateerd. Wel zijn verbeteringen of aanscherpingen mogelijk. Deze hebben we opgenomen in de doorlopende ICT-veiligheidsplanning. Ook hebben wij in 2019 weer audits laten uitvoeren op onze technische ICT-veiligheid en hebben wij onze ICT-veiligheidsmonitoring verder uitgebreid.

In 2019 is veel gebeurd op het gebied van digitale innovatie in Meander. Allereerst heeft Meander hard gewerkt aan de implementatie van het VIPP programma. Naast de eerder behaalde module A1 is in 2019 een aantal implementaties conform A2 en B1 gedaan. Mede onder besturing van ‘Fit for the future’ is een onderzoek gestart naar de implementatie van een e-coaching programma. Ook is onder deze noemer besloten tot opschaling van ‘digitale behandelpad ondersteuning voor patiënten’. Hiermee krijgen patiënten gerichte informatie en vragen over hun behandeling in Meander op het juiste moment en kunnen zij informatie verstrekken aan de behandelaar. In 2019 is het digitale behandelpad ingevoerd bij Orthopedie, MDL en het opnameplein. Om dergelijke informatie zo vroeg mogelijk met de patiënt te kunnen delen, is in 2019 samen met een leverancier gewerkt aan een visievorming. Bij deze innovatie is het belangrijk om zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de verwijzing door de huisarts. Eind 2019 is besloten tot het realiseren van een ‘proof of concept’.

Informatie-uitwisseling tussen zorgverleners in de regio is van belang voor het leveren van goede zorg. Meander is sinds 2017 aangehaakt bij een aantal initiatieven die hieraan bijdragen. In 2018 is gestart met een Cross-enterprise Document Sharing (XDS) platform. Hiermee kunnen beelden en EPD worden ontsloten voor andere zorgverleners, uiteraard met waarborg van de privacy. Deze oplossing is operationeel gemaakt in 2019 met de implementatie van de eerste uitwisselingsprogramma’s met het UMC Utrecht. De ingebruikname hiervan is begin 2020.

In 2019 is de realisatie van het Meander multi-vendor EPD voortgezet. De realisatie en implementatie programmeren we kort-cyclisch (agile). We vinden het belangrijk dat het programma op gezonde financiële gronden wordt uitgevoerd. We ontwikkelen het nieuwe EPD niet alleen vóór patiënten en de organisatie, maar willen dat ook sámen met hen doen. Belangrijk voordeel is dat de EPD-ontwikkeling is gebaseerd op open standaarden en dat aanwezige data voor Meander te analyseren en te ontginnen is. In 2019 zijn veel functionaliteiten binnen het EPD ontwikkeld. We hebben een zo eenvoudig mogelijk én doeltreffend systeem voor ogen, ook in samenhang tussen de verschillende systemen. We zijn gestart met het optimaliseren en deels vervangen van de medicatie management oplossing. Samen met de leverancier is een nieuw Elektronisch Voorschrijf Systeem (EVS) ontwikkeld, dat in 2020 stap voor stap in gebruik wordt genomen. Om alle beschikbare data in ons EPD beter te kunnen analyseren, is in 2019 meer data uit ‘EPD bronnen’ in ons data-analyse platform ondergebracht. Hiermee zijn de eerste stappen van ‘data gedreven’ uitkomstgericht verbeteren gezet.

“In 2019 hebben we een digitaal behandelpad voor de ondersteuning van patiënten opgezet. Hiermee krijgen patiënten op het juiste moment gerichte adviezen en vragen over hun behandeling in Meander en kunnen zij online informatie geven aan hun zorgverlener.”

Vincent van Luling, Director Digital & ICT in Meander Medisch Centrum

Rick Derksen vertelt over zijn werk als ICT-er in Meander Medisch Centrum

Hoe doen we dit?

Innovatie staat hoog op de agenda. Daarvoor is een slagvaardige organisatie nodig. De Raad van Bestuur, de centrummanagers en het management van de afdeling Informatievoorziening en Automatisering (I&A) hebben daarbij elk hun verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Gezamenlijk werken we met behulp van ICT aan de bedrijfsdoelstellingen.

  • Er is een ICT Investeringscommissie / ICT Stuurgroep die voorstellen voor investeringen beoordeelt, het ICT portfolio ontwikkelt en de voortgang volgt van grotere projecten.
  • Meander heeft ook een Chief Medical Information Officer (CMIO) aangesteld. De CMIO vertegenwoordigt de Medische Staf bij de ontwikkeling van informatisering en digitalisering van de kernactiviteiten van Meander. De CMIO is tevens voorzitter van de kernstaf EPD.
  • De kernstaf EPD adviseert over de functionaliteiten van het EPD en geeft aan wat de prioriteiten zijn in de ontwikkeling van het EPD. De kernstaf EPD heeft  een dagelijks bestuur. Hierin zitten stafleden en adviseurs van de afdeling I&A. Samen met de CMIO werken zij intensief samen aan de ontwikkeling van het EPD.

“Ik heb veel respect voor ons verplegend personeel dat dag en nacht klaar staat voor onze patiënten. Het feit dat ik onze eindgebruikers, de vele medewerkers van Meander, kan helpen om hun werk te vergemakkelijken geeft mij veel voldoening.”

Ana Gonzalez, Informatisering en Automatisering

“Ons werk in het ziekenhuis wordt steeds belangrijker. Bijna niets draait tegenwoordig meer zonder ICT.”

Laura Verkijk, ICT-adviseur

Onze teams

De afdeling I&A is in 2018 opnieuw ingedeeld en bestaat uit twee teams. Het ene team draagt zorg voor beheer en continuïteit van de ICT en informatievoorziening. Het andere team houdt zich bezig met informatiemanagement: architectuur, portfolio, projecten, ontwikkeling en security- en compliance. Deze werkwijze biedt waarborgen voor de continuïteit en compliance van onze ICT en informatievoorziening. Ook blijven we zo goed aangehaakt op ontwikkelingen op deze terreinen.

ICT van waarde

De eerste associatie die mensen bij een baan in het ziekenhuis hebben, is een verpleegkundige of een arts in een witte jas. Maar er zijn natuurlijk veel meer werkzaamheden die gedaan moeten worden. In Meander Medisch Centrum werken meer dan 50 ICT’ers  op de afdeling I&A.