Ondernemingsraad

Meedenken en meebeslissen met het beleid van de organisatie, rekening houdend met de belangen van medewerkers. Dat is het doel van de Ondernemingsraad (OR). In 2019 heeft de OR van Meander Medisch Centrum negentien advies- en instemmingaanvragen behandeld. Bijna iedere keer heeft een achterbanraadpleging plaatsgevonden, om van medewerkers te horen hoe de medezeggenschap heeft plaatsgevonden en wat hun mening is over het betreffende voorstel.

Per 1 januari 2019 is de Ondernemingsraad gestart met een nieuwe zittingsperiode van vier jaar. Een aantal leden is gestopt en zestien leden zijn benoemd, waarvan zes nieuwe leden. Tevens heeft een nieuw Dagelijks Bestuur zitting genomen.

De OR vergadert iedere week, hetzij met de hele OR, hetzij met de diverse commissies. Daarbij vergadert zij één keer per maand met de voorzitter van de Raad van Bestuur (de Overlegvergadering). De manager Personeel & Organisatie is ook bij deze Overlegvergadering aanwezig. Eén keer per jaar vindt de Algemene Overlegvergadering plaats. Hierbij zijn de Raad van Bestuur én de Raad van Toezicht aanwezig.

Het doel van de OR is meedenken, meebeslissen en meeweten met het beleid van de organisatie, waarbij met het belang van de achterban rekening gehouden wordt. De OR hoort graag de opvattingen van de achterban over de diverse voorstellen die de OR behandelt. De OR kan de Raad van Bestuurdaardoor sneller en beter van adviezen voorzien over de diverse besluitvormingstrajecten. De Ondernemingsraad heeft een goede samenwerking met de Raad van Bestuur. In het overleg is ruimte voor debat; de Raad van Bestuur staat open voor discussie. Dit draagt bij aan een goede besluitvorming.

De Ondernemingsraad vindt het belangrijk om zichtbaar te zijn voor medewerkers. In 2019 heeft de OR een vervolg gegeven aan activiteiten gericht op meer zichtbaar zijn in en contact hebben met de organisatie.

Op de community en op de homepage van het intranet heeft de Ondernemingsraad diverse blogs, agenda’s en notulen geplaatst. Hierdoor konden alle medewerkers op de hoogte blijven van de onderwerpen die op dat moment de aandacht hadden. Daarnaast heeft de OR regelmatig het OR-nieuws samengesteld en zowel digitaal als op papier verspreid onder alle medewerkers.

Ook heeft de OR maandelijks een poll gehouden door het plaatsen van de Vraag van de Maand. Diverse onderwerpen zijn aan de orde geweest, zoals het beleid Rookvrij Meander.

De uitslag van deze polls gaf belangrijke input voor de besluitvorming van de OR.

De OR heeft een breed palet aan contactmogelijkheden aangeboden, zoals een maandelijks inloopspreekuur, achterbanraadplegingen en natuurlijk contact per mail en telefoon. In 2019 is vooral e-mail door veel medewerkers gebruikt als middel om contact te zoeken met de OR, bijvoorbeeld over het beleid Rookvrij Meander, de functiedifferentiatie en de herindeling van de kliniek.

 • Begroting 2019
 • Tijdelijke inrichting afdeling B7
 • EPD-ZIS organisatie decentraal
 • Herinrichting afdeling Personeel & Organisatie
 • Herindeling Kliniek
 • Financiële Management Informatie (maandelijks)
 • Financieel Totaaloverzicht Investeringscommissie (per kwartaal)
 • Kaderbrief 2020
 • Jaardocument en Sociaal Jaarverslag 2018
 • Kwartaalrapportages Kwaliteit & Veiligheid
 • Kwartaalrapportages Arbo & Gezondheid; Agressie & Geweld, Ongevallen en Prikaccidenten

“We vinden het als OR belangrijk om goed zichtbaar en bereikbaar te zijn voor medewerkers. De input die zij ons geven, helpt ons bij onze besluitvorming over onderwerpen die het werken in Meander aangaan.”

Remco van de Hoef, voorzitter Ondernemingsraad

In 2019 heeft de Ondernemingsraad meegedacht over functiedifferentiatie.

Uitgelicht

Rookbeleid
De OR heeft een instemmingaanvraag ontvangen om Meander rookvrij te maken. In de gebouwen op alle locaties mocht al langer niet meer worden gerookt en nu was het voorstel om ook niet meer te roken op het buitenterrein van Meander. De rookabri’s zouden worden verwijderd. De OR kon in eerste instantie niet instemmen met dit voorstel, omdat handhaving niet goed geregeld was en overlast van rokers op de Maatweg werd voorzien. In een aangepaste instemmingsaanvraag is opgenomen dat aan de rand van het terrein twee rookplekken worden gecreëerd. Daarnaast is een betere handhaving toegezegd. De OR heeft daarmee ingestemd.

Functiedifferentiatie
De Ondernemingsraad heeft de aanvraag ‘Functiedifferentiatie verpleegkundigen Kliniek en SOU’ ter instemming aangeboden gekregen. Na het raadplegen van de achterban heeft de Ondernemingsraad niet ingestemd met dit plan, onder andere omdat geen rekening gehouden was met de ervaring en competenties van inservice opgeleide verpleegkundigen. Na overleg met de Raad van Bestuur is de notitie aangepast. Inservice opgeleide verpleegkundigen kunnen een assessment doen en na een positief advies in aanmerking komen voor de functie van Regieverpleegkundige. De Ondernemingsraad heeft hiermee ingestemd.

Generatiebeleid
De OR heeft een instemmingaanvraag ontvangen met een voorstel over Generatiebeleid, met als doel duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers. De OR heeft hierover overleg gehad met de Raad van Bestuur. De OR heeft aan de Raad van Bestuur laten weten niet akkoord te gaan met het voorstel vanwege een aantal knelpunten, zoals een te hoge minimale leeftijd om deel te mogen nemen en te korte maximale duur van deelname. Inmiddels is binnen de OR een werkgroep gestart die brainstormsessies houdt om over een nieuw voorstel in gesprek te gaan met de Raad van Bestuur.

Samenstelling Ondernemingsraad per 31 december 2019 (v.l.n.r.)
E. (Ed) van Hamersveld, Apotheek, secretaris
J. (Jannet) Mosterd-Idema, poli Cardiologie
B. (Boudewijn) Schols, Facilitair Bedrijf
H. (Henk) Vinke, Klinisch Chemisch Laboratorium
M. (Mark) de Weger, Interventiecardiologie
P. (Pien) van Klaveren, Cardiologie
S. (Siska) Weijma, Urologische-, Plastische en Mammacare chirurgie
E. (Ebelien) van Wieren, poli Chirurgie
T. (Tera) de Wit, Longgeneeskunde
M. (Mirjam) Breet, CCU
D. (Dorin) van Oss, Dagbehandeling Snijdend en Cardiologie, vicevoorzitter
C. (Carla) Dekker, KNF
J. (Jacomine) van der Zwan, Endoscopie
G. (Greet) Snel, poli Orthopedie
M. (Marrit) te Loo-Geerts, ambtelijk secretaris
M. (Manon) Roelands, Nefrologie en Vasculaire Endocrinologie
R. (Remco) van de Hoef, Klinische Pathologie, voorzitter

Secretariaat Ondernemingsraad
M. (Marrit) te Loo-Geerts, ambtelijk secretaris